Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Materská škola v Hronskej Dúbrave

Prevádzka materskej ...

Materská škola Železná Breznica

MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou , rešpektujúc individuálne ...

Materská škola Turová

Materská škola má 1 triedu s kapacitou do 24 detí. Vekové zloženie detí je heterogénneho charakteru spravidla od 2 do 6 rokov dieťaťa. Poskytuje celodennú ...

Materská škola Sása

Pracujeme s deťmi na základe vypracovaného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Brána sveta hrania, spevu, tanca, poznávania“. Veľkú pozornosť venujeme ...

Materská škola Očová

Prevádzka materskej ...

Materská škola Pliešovce

Podporovať osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej oblasti. Pripraviť deti na život v ...

Materská škola Oriešok Lieskovec

Víziou našej materskej školy je vytvoriť pre deti také podmienky v ktorých by prežili šťastné detstvo, plné pozitívnych zážitkov počas výchovy a vzdelávania ...

Materská škola Veľká Lúka

Materská škola vo Veľkej Lúke je dvojtriedna materská škola s kapacitou pre 40 detí. Je zriadená v staršom rodinnom dome s novou prístavbou.Prízemie tvoria 2 šatne, ...

Materská škola Dobrá Niva

Jednoposchodová účelová budova, ktorej súčasťou je priestranný školský dvor a školská jedáleň. Organizácia MŠ je na 3 triedy, 62 detí. Výchovnú činnosť ...

Materská škola Babiná

Sme jednotriedna materská škola, poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 až 7 ...

Materská škola Budča

Trojtriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti 2- 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Počas pobytu vonku deti chodia do záhrady materskej školy, kde sa ...

Jasličkovo - Podborová

Hravou formou, individuálnym prístupom, cielenými aktivitami rozvíjame komunikáciu, budujeme slovnú zásobu, podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebarealizáciu. ...

Súkromná Materská škola Hviezdička - Môťová

Naša Materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy a uplatňovanie humánnych podmienok. Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa. ...

Detské Jasle Koník - Zlatý potok

Súkromné jasle poskytujúce opateru pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Moderné a plne vybavené prostredie, príjemné učiteľky.Našim cieľom je vytvárať také podmienky ...

Materská škola pri ZŠ Kováčová

Prevádzka materskej školy prijíma deti :I.Trieda ( 2 - 4 ročné ) II.Trieda (4 - 6 ročné ...

Materská škola Bystricky rad - za Daňovým úradom - Centrum

Už u detí v predškolskom veku sa formuje pohľad na zdravie. Je preto veľmi dôležité, aby koncepcia výchovy a zameranie našej materskej školy k zdravému spôsobu ...

Súkromné jasle a materská škola

Zariadenie pre deti s celodennou starostlivosťou od jedného roka vznikla zo spoločenskej potreby . Naším cieľom je vybudovať moderné a nadštandardné detské centrum, ...

Materská škola J. Cikkera – Lesná škôlka

Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo ...

Materská škola Sliač

Materská škola je štvortriedna, s jednou elokovanou triedou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od troch rokov až po vstup do základnej školy, t.j aj ...

Materská škola Terézie Vansovej

Naša materská škola (MŠ) je štvortriedna. Dve triedy sú v MŠ na ul. Budovateľská a dve triedy sú umiestnené v budove základnej školy (ZŠ). S deťmi pracuje 8 ...

Materská škola Ďatelinka - Podborová

Deti ale i všetci zamestnanci nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti environmentálne myslieť a konať. Perspektívne sú postupne schopní brať pri rozhodovaní ...

Materská škola Domček

Súkromná materská škola Domček ,je predškolské zariadenie poskytujúce celodenné aj poldenné predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov, a deti s odloženou ...

Materská škola Imatra - Západ

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 2 - 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociality, tvorivosti, ...

Materská škola Lienka - Západ

Materská škola je umiestnená na sídlisku a to predurčilo jej smerovanie a zameranie na environmentálnu výchovu. Zámer je, vyvážiť nedostatok umožnením ...

Materská škola - Môťová

Ponákame : • deň strávený v malom kolektíve, kde sa každý s každým pozná a nájde si pre seba a kamarátov čas, • pripravujeme deťom pestrý sortiment zdravých ...


12