Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Základná škola Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Prevádzka základnej ...

Základná umelecká škola Očová

Našim cieľom a poslaním je udržiavať a rozvíjať kultúru v našej obci a okolí a z našich žiakov prostredníctvom hudby, spevu, tanca či divadla vychovať mladých ...

ZŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej

Prevádzka základnej ...

Základná škola Pliešovce

Školský vzdelávací program je zameraný na - vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, posilnené vyučovacie hodiny cudzích jazykov, informatiky, slovenského ...

ZŠ Juraja Slávika Neresnického Dobrá Niva

Naše plus! + veľmi blízko pri Zvolene + dobré autobusové spojenie + umiestnenie školy v parkovom prostredí + školský klub ráno aj poobede + anglický jazyk ...

Základná umelecká škola Sliač

V súčasnosti sa v škole vyučuje v troch odboroch - hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Jej koncepcia sa opiera o klasické, všeobecné, ale najmä kreatívne odborné ...

Základná škola A. Sládkoviča Sliač

Výchovno-vyučovací proces podľa nových moderných postupov a metód (internetovú žiacku knižku, on-line zadávanie a riešenie úloh, cvičení),výučbu v odborných ...

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom dlhodobo umiestneným v liečebni so snahou rešpektovania individuálnych možností a schopností. Je zabezpečená kontinuita vo ...

Základná škola Kováčová

Nižšie počty žiakov v triedach umožňujú učiteľom individuálny prístup ku každému žiakovi. Každý žiak má viac možností na precvičenie a upevnenie preberaného ...

Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči

Vo výchovno – vzdelávacom procese vychádzame z kréda našej školy „S radosťou do školy aj zo školy“. Do edukatívneho procesu zavádzame prvky humanizmu s dôrazom ...

Základná škola Lieskovec

ZŠ so 4 ročníkmi prvého stupňa.Daltonské prvky vo vyučovaní,anglický jazyk a informatická výchova od 1.roč.,dramatická výchova 1 hod v každom ...

Základná škola J. Alexyho - Môťová

Priestory našej školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale aj na efektívne využívanie voľného času v popoludňajších hodinách. V spolupráci s rodičmi, ...

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola s hudobným, dramatickým, výtvarným a tanečným ...

Základná škola sv.Dominika Savia - Centrum

Naša katolícka škola ponúka:- účasť na bohoslužbách, nácvik duchovných programov a slávnostných akadémií- prítomnosť školskej kaplnky- stretnutia s duchovnými ...

Základná škola V. Hrnčiarska - Centrum

Inovatívne formy a metódy vzdelávania • Vyučovanie cudzích jazykov • Vyučovanie predmetov s podporou IKT • Spolupráca s krajinami Európskej únie ...

Základná škola Zlatý potok - Zlatý potok

•kvalitné vzdelávanie zohľadňujúce potreby a možnosti všetkých žiakov ZŠ •výchova a vzdelávanie žiakov s telesným a zdravotným postihnutím formou ...

Špeciálna základná škola - Zlatý potok

Poskytuje vzdelávanie 144 mentálne postihnutým žiakom rôzneho stupňa postihnutia, ktorí sa vzdelávajú v 19 triedach. Je to plnoorganizovaná škola a žiaci navštevujú ...

Základná škola III. P. Jilemnického

Cieľom edukácie v našej základnej škole je vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoríme školu, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávanie ...

Základná škola I. - Centrum

Na výchovno-vzdelávací proces sa využíva 18 klasických tried, dve pomocné učebne, počítačová učebňa, jazykové laboratórium, chemické laboratórium, učebňa pre ...

Základná škola IX Západ - Západ

Areál školy je rozsiahly. Učebne sú rozmiestnené v štyroch pavilónoch. Okrem štandardných tried sa vyučuje v odborných učebniach chémie, prírodopisu, fyziky, troch ...