✔️ overené 21.06.2020

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom dlhodobo umiestneným v liečebni Marína so snahou rešpektovania individuálnych možností a schopností. Je zabezpečená kontinuita vo vzdelávaní žiakov a efektivita ich učenia, úroveň osvojovania vedomostí, zručností a návykov, ktoré ovplyvňujú rozvoj dlhodobého pobytu v liečebni. Pre žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovanými vadami je v škole zriadená jedna špeciálna trieda. V čase mimo vyučovania žiaci navštevujú školský klub detí, kde pracujú pod vedením vychovávateliek.

Adresa

Sládkovičova 311 
962 37  Kováčová

Telefón

0455445504
0915830099

E-mail

dusan.kapustik@centrum.sk

Webstránka

www.zsmarina.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -